Bel: 0113-855550

Informatie

Directe toegankelijkheid
Behandeling is mogelijk zonder visitatie van uw huisarts. U heeft geen verwijsbrief nodig om een afspraak te maken. Lijdt u aan een chronische aandoening of bent u pas geopereerd? Dan heeft u wel een verwijsbrief van uw huisarts of specialist nodig om aanspraak te maken op chronische vergoeding van de behandeling.

Eerste Afspraak
De eerste afspraak bestaat uit u een screening, vraaggesprek gevolgd door het lichamelijk onderzoek. Hiermee worden uw klachten in kaart gebracht. De behandelaar stelt vervolgens een behandel diagnose op en legt een behandeldossier voor u aan. Een goede behandeling is alleen mogelijk op basis van een goede diagnose.

Diagnose en behandeling
Als de diagnose is gesteld wordt er door uw therapeut een persoonlijk behandelplan opgesteld. Tijdens het gehele behandeltraject wordt continu gemeten of er verbetering in uw klachten optreedt. U krijgt ook adviezen over hoe u (nieuwe) klachten in de toekomst kunt voorkomen, eventueel aangevuld met oefeningen die u thuis kunt doen. Wij zullen samen aktief en innovatief jouw gezondheid aanpakken om zo snel mogelijk van uw klachten te verminderen.

Verzekeringen
Fysiotherapie Saija, Yerseke& Goes heeft met alle zorgverzekeringen een contract.

Indien u een aanvullende verzekering heeft afgesloten wordt in dat geval het afgesproken tarief rechtstreeks gedeclareerd. 

Heeft u geen aanvullende verzekering(of vergoeding meer over) dan worden onze praktijktarieven gehanteerd. 

Onze tarieven zijn op onze website en op de tarieflijst in onze praktijk na te zien. 

Indien u een verzekering heeft waarmee wij geen contract hebben afgesloten, wordt door ons het praktijktarief bij u in rekening gebracht. U kunt daarna zelf uw declaratie indienen bij de verzekering om een deelvergoeding terug te claimen. 

Het is voor ons onmogelijk om alle polisvoorwaarden en pakketten te kennen van de diverse zorgverzekeringen. Ook zijn wij niet op de hoogte hoeveel budget u heeft bij uw verzekeraar indien u al bij andere behandelaars onder behandeling bent geweest. 

Wilt u zo vriendelijk zijn om voor aanvang van uw behandeltraject zelf bij uw verzekeraar na te gaan hoeveel behandelingen u vergoed krijgt. Het aantal behandelingen is dus uw eigen verantwoordelijkheid. 

Wilt u meer informatie over vergoedingen van zorgverzekeraars?
Zorgwijzer.nl geeft een overzichtelijke weergave hoeveel vergoeding wordt gegeven per zorgverzekeraar. 

U bent 18 jaar of ouder? 
Als u een chronische aandoening heeft die op de zogenaamde chronische lijst staat, dan krijgt u fysiotherapie en oefentherapie vanuit de basisverzekering vergoed vanaf de 21e behandeling. U betaalt de eerste 20 behandelingen dus zelf. Let op: de eerste 20 behandelingen gelden per aandoening en niet per kalenderjaar. 

Fysiotherapie zit niet in de basisverzekering, u kunt zich aanvullend verzekeren voor fysiotherapie. Informeer hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

U bent jonger dan 18 jaar?
De eerste 9 behandelingen krijgt u voor fysiotherapie en oefentherapie vanuit de basisverzekering vergoed. Hebben deze behandelingen niet het gewenste resultaat, dan vergoedt de zorgverzekeraar eventueel meer (maximaal 9) behandelingen. Is er sprake van een chronische aandoening die op de chronische lijst staat, dan krijgt u alle behandelingen vergoed.

Privacy verklaring
Via deze privacyverklaring informeert Fysiotherapie Saija Yerseke&Goes u over de wijze waarop de praktijk omgaat met de persoonsgegevens die zijn verkregen via de internetsite www.fysiotherapiesaija.nl. Ook gaat de verklaring in op het gebruik van "cookies" en "externe links". 

Privacy Fysiotherapie Saija Yerseke&Goes
Fysiotherapie Saija Yerseke&Goes hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

Fysiotherapie Saija Yerseke&Goes houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

- Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
- Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
- Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
- Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
- Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Fysiotherapie Saija Yerseke&Goes is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten
Persoonsgegevens van cliënten worden door Fysiotherapie Saija Yerseke&Goes verwerkt en ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

- Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. behandelproces;
- Cliëntgegevens vastleggen t.b.v. (medische) training

Onze behandelovereenkomst fysiotherapie is de grondslag voor het vastleggen van deze persoonsgegevens. Voor bovenstaande doelstelling(en) kan Fysiotherapie Saija Yerseke&Goes de volgende persoonsgegevens van u vragen:

- Voornaam;
- Tussenvoegsel;
- Achternaam
- (Zakelijk) Telefoonnummer;
- (Zakelijk) E-mailadres;
- Geslacht;
- Geboortedatum;
- Gezondheidsgegevens;
- Verzekeringsgegevens;
- BSN;
- ID of paspoortnummer;

Uw persoonsgegevens worden door Fysiotherapie Saija Yerseke&Goes opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: 

- Gedurende de looptijd van de behandelovereenkomst,15 jaar bewaartermijn conform de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

Verstrekking aan derden:
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

- Het verzorgen van de digitale dossiervoering (EPD);
- Het verzorgen van de (financiële) administratie;
- Het verzorgen van de uitvraag van patiënttevredenheidsonderzoeken;
- Het verwerken van declaraties;

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Fysiotherapie Saija Yerseke&Goes verstrekt geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Fysiotherapie Saija Yerseke&Goes verwerkt enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Fysiotherapie Saija Yerseke&Goes bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Fysiotherapie Saija Yerseke&Goes heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

- Alle personen die namens Fysiotherapie Saija Yerseke&Goes van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
- We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
- We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
- Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
- We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
- Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens;

Rechten omtrent uw gegevens   
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Cookies
Fysiotherapie Saija Yerseke&Goes maakt geen gebruik van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine bestanden met gegevens over uw computer die opgeslagen worden op de harde schijf van uw computer. Sommige websites gebruiken cookies om u te herkennen als u een volgende keer die site bezoekt. Deze sites worden speciaal op u ingesteld. Fysiotherapie Saija Yerseke&Goes maakt hier géén gebruik van. U kunt uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd of dat u wordt gewaarschuwd wanneer cookies worden verzonden. Kijk voor meer informatie hierover in de helpfunctie van uw browser.

Links naar andere websites
Op onze website staan links naar andere websites. Over die sites heeft de praktijk geen zeggenschap. Andere websites kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. Geadviseerd wordt daarvan goed kennis te nemen bij het bezoek aan de betreffende websites. De praktijk is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door de gelinkte websites of voor enig ander gebruik van die websites.

Voor algemene vragen en reacties kunt u onderstaand formulier invullen en verzenden; we nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. 

Telefonisch contact kan natuurlijk ook. We zijn het best bereikbaar van maandag tot vrijdag tussen 8u en 14u. Na 14u gelieve op hele of halve uren te bellen.

Onze specialisaties
Fysiotherapie Saija heeft ervaring op de volgende verschillende vakgebieden: fysiotherapie, manuele therapie, fasciale therapie, orthopedische revalidatie, sport revalidatie, triggerpoint resetmethode, dry needling, footbalance en medische fitness.

Wanneer u vragen heeft of informatie wilt ontvangen over behandelmogelijkheden, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag. 

(Heronder volgen afbeeldingen met de volgende specialisaties: Fysiotherapie, Manuele therapie, Fasciale therapie, Triggerpoint therapie, Mylogenics therapie, Orthopedische revalidatie, Sport revalidatie, Dry needling, Footbalance, Medische trainingstherapie, Medische fitness en Fitness circuit)

Fysiotherapie

Wat is fysiotherapie?
Fysiotherapie is een behandelmethode, bedoeld voor mensen met klachten aan gewrichten, spieren, zenuwen en banden. Kortom, alle klachten die betrekking hebben op het bewegen van uw lichaam.

Wat doet de fysiotherapeut?
De fysiotherapeut is de specialist in houding en bewegen. Deze specialist helpt bij het voorkomen, verhelpen of verminderen  van uw lichamelijke klachten. Het doel van de fysiotherapeut is u zo snel mogelijk weer optimaal blijvend te laten bewegen.

Bij verminderde maar blijvende beperkingen zullen wij u leren, hoe u hier zo goed mogelijk mee om kunt gaan. 

Voor welke klachten is fysiotherapie geschikt?
Fysiotherapie kan een positieve bijdrage leveren voor klachten die betrekking hebben op de houding of het bewegen van uw lichaam. U kunt hierbij denken aan:

- Bewegingsbeperking
- Spierklachten
- Gewrichtsklachten
- Peesontstekingen
- Bandenpijn
- Artrose
- Functiestoornissen aan het zenuwstelsel, bloedvaten, longen, hart en huid
- Centraal neurologische aandoeningen, waaronder MS, CVA, TIA
- Diabetes
- Evenwichtsstoornissen
- Vermoeidheidsverschijnselen of conditievermindering
- Reuma
- Sportletsel

Wanneer u een afspraak wilt maken, vragen heeft of informatie wilt ontvangen, neem dan contact met ons op. Wij helpen u graag. 

 

 

Samen Actief en Innovatief Jouw gezondheid Aanpakken.